image/jpeg


Авео консултинг е компания с опит в сферата на предоставянето на консултантски услуги, свързани с разработване и внедряване на системи за управление по международни и български стандарти и финансово, кредитно и инвестиционно консултиране.

Авео консултинг предлага разнообразни решения в сферата на сливанията и придобиванията, капиталовите инвестиции, недвижимите имоти, управлението на проекти и управлението на фондове.

Авео консултинг е доказан партньор в елиминирането на потенциални проблеми, които могат да уронят престижа на фирмата/организацията или да доведат до санкции.

Авео консултинг подпомага управлението и контрола на дадена фирма/организация, спазването на законовите задължения, намалява разходите и подобрява ефикасността на труда, чрез дефиниране, установяване, прилагане, преглед, мониторинг, поддръжка и подобряване на финансовата система за управление на фирмата в контекста на общите за дадената фирма/организация бизнес рискове.

Една от най-важните цели в дейността на Авео консултинг е подпомагането на българските фирми/организации в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз, за да бъдат конкурентоспособни те на европейския и световен пазар. Авео консултинг подпомага подготовката на документация за кандидатстване за финансиране по донорски програми, за общини, предприятия, неправителствени организации и други потенциални клиенти и партньори, които желаят да финансират научно-изследователски, инвестиционни или иновативни проекти в областта на ВЕИ

Авео консултинг има голям опит в осигуряване на финансиране и управление на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) със средства от национални, европейски и международни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Главният офис на  фирмата е базиран в София, България с представителства във всички региони на страната.
Авео консултинг е лидер на пазара за консултантски услуги, заемащ водещо място в класациите и статистиките.
Приоритетни оси в дейността на компанията са:

  • Развитие на фирмата/организацията, базирано на знанието и иновационни дейности
  • Повишаване ефективността на фирмата/организацията и развитие на благоприятна бизнес среда
  • Финансови ресурси за развитие на фирмата/организацията
  • Укрепване на международните пазарни позиции на българските фирми/организации
  • Техническа помощ

Водещите принципи в дейността на Авео консултинг са:

  • непрекъснатото и целенасочено усъвършенстване на предлаганата услуга
  • пълното разбиране и представяне на изискванията на клиента и на всички законови и нормативни изисквания, както и тяхното спазване
  • помощ при ориентирането на клиента в новостите, в т.ч. европейските нормативни изисквания и тяхното прилагане
  • гарантиране и опазване на фирмената тайна и независимост
  • убеденост, че дейността на Авео консултинг допринася българският бизнес да добива все по-конкурентни позиции спрямо световния.

Екипът на Авео консултинг се състои от висококвалифицирани консултант-специалисти с доказан практически опит по системи за управление и финансово, кредитно и инвестиционно консултиране с различни професионални квалификации във всички отрасли. Когато вземат решения, те се водят от стремежа си да удовлетворят клиентите и предлагат  компетентна консултантска помощ, доказала своята ефективност и полза чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на конкретния клиент.